warsztaty

Szeroki kąt. Wydarzenie inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym „KRON”
Szeroki kąt
cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Ukrainy
Warsztaty z zakresu edukacji wizualnej, sensorycznej, dźwiękowej i ruchowo-tanecznej pozwolą poznać tyskie osiedla na nowo i wzajemnie swoje kultury.

Warsztaty z zakresu edukacji wizualnej, sensorycznej, dźwiękowej i ruchowo-tanecznej pozwolą poznać tyskie osiedla na nowo i wzajemnie swoje kultury. / Майстер-класи у сфері візуальної, сенсорної, звукової, рухової та танцювальної освіти дозволять вам заново пізнати житлові комплекси Тихів та культури один одного.

Podczas wielokulturowych i multisensorycznych zajęć realizowanych w siedzibie Muzeum oraz w przestrzeniach tyskich osiedli polska i ukraińska młodzież w wieku 11–14 lat nauczy się zaangażowanej obserwacji i dostrajania uważności do miejsca, w którym żyje. Przed nimi fotografowanie, „zbieranie” faktur, dźwięków, kolorów, tworzenie kolaży, pamiątek i opowieści o danym miejscu. Rozbudzimy świadomość architektoniczno-urbanistyczną, ekologiczną (przyroda w mieście) oraz dotyczącą sposobów doświadczania przestrzeni zabudowanej. / Під час мультикультурних та мультисенсорних заходів, що проводяться в резиденції музею та у просторах житлових масивів у Тихах, польська та українська молодь віком 11-14 років навчиться спостерігати та налаштовувати свою уважність на місце, де вони живуть. Їх чекатиме фотографування, «колекціонування» фактур, звуків, кольорів, створення колажів, сувенірів та історій про задане місце. Ми пробудимо архітектурну, урбаністичну та екологічну свідомість (природу в місті) та способів досвіду забудованого простору.

Warsztaty towarzyszą wystawie fotografii Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON („Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978–1983”), którego członkowie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku fotografowali hałdy, kolonie robotnicze i tereny przemysłowe. To pierwsza krytyczna wystawa, a odbędzie się 40 lat po rozwiązaniu grupy. / Майстер-клас компаньйони фотовиставку Фотографічного клубу Тихи КРОН („Тиське фотографічне товариство КРОН. Śląsk (1978–1983) чиї члени на рубежі 70-х і 80-х років ХХ століття фотографували терикони, робочі колонії і промислові райони. Це перша критична виставка, і вона відбудеться через 40 років після розпуску групи.

Punktem wyjścia do warsztatów są fotografie Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON. W trakcie czterech sobót przyjrzymy się sposobom przedstawiania miasta, podwórka czy śląskich terenów poprzemysłowych na czarno-białych zdjęciach. Wybierzemy się na fotograficzne i obserwacyjne spacery, a także wspólnie zaprojektujemy idealne osiedle. Będziemy rozmawiać o wyobrażeniach i oczekiwaniach wobec miejsc, w których żyjemy, o tym, jak zmienia się Śląsk. W trakcie warsztatów osoby uczestniczące będą mogły prowadzić dziennik, a także stworzyć autorskie pocztówki i kolaże. / Відправною точкою для майстер-класів є фотографії фотографічного клубу Тихи КРОН. Протягом чотири суботи ми розглянемо способи представлення міста, заднього двору чи сілезьких постіндустріальних районів у чорно-білих фотографіях. Ми підемо на фото- та оглядові прогулянки, а також разом спроектуємо ідеальний житловий комплекс. Поговоримо про ідеї та очікування щодо місць, де ми живемо, про те, як змінюється Сілезія. Під час майстер-класів учасники зможуть вести щоденник, а також створювати власні листівки та колажі.

dzień pierwszy: Miastoprzestrzeń Tychy / День перший: Міський простір Тихи
 fotografia jako obiekt; kontekst miejsca w fotografii / проект-житловий комплекс
Podróż przez historię działalności Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON rozpoczniemy od poznania, czym jest praca muzealnika: zobaczymy, po co ubiera białe rękawiczki, jak przechowywane są fotografie i co można zobaczyć na starych kliszach. Zastanowimy się, jakie przestrzenie inspirowały fotografów z Tychów kilkadziesiąt lat temu, a na podstawie literackich opisów Śląska wspólnie stworzymy ilustrację przestrzeni przemysłowej, zamieszkałej przez beboki, dzikie i hodowlane zwierzęta oraz pracujących ludzi, w której to, co rzeczywiste, miesza się z bajkowym, a to, co historyczne, z tym, co nowoczesne.

dZień drugi warsztatów / День другий семінарів: „Szeroki kąt. Miastoosiedle Tychy” / „Широкий кут” / 14 października 2023 (sobota), godz. 10.00–14.00 / 14 жовтня 2023 року (субота), о 10.00–14.00

dzień trzeci warsztatów / День третій семінарів: „Szeroki kąt. Miastoportret Tychy” / „Широкий кут. Міський портрет Тихів” / 21 października 2023 (sobota), godz. 10.00–14.00 / 21 жовтня 2023 року (субота), о 10.00–14.00

dzień czwarty warsztatów / День четвертий семінарів: „Szeroki kąt. Miastozieleń Tychy” / „Широкий кут. Зелене місто Тихи” / 28 października 2023 (sobota), godz. 10.00–14.00 / 28 жовтня 2023 року (субота), о 10.00–14.00

więcej o wystawie czasowej „Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978–1983” детальніше про тимчасову виставку „Тиське фотографічне товариство КРОН. Śląsk (1978–1983)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. / Співфінансується Міністерством культури та національної спадщини в рамках програми Національного центру культури: Культура – інтервенції. Видання 2023 року.

Natalia Sitko (Muzeum Miejskie w Tychach) – edukatorka w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Miejskiego w Tychach; arteterapeutka, artystka sztuk wizualnych. Absolwentka interdyscyplinarnego kierunku arteterapia na trzech śląskich uczelniach (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Ukończyła również edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie) i studia podyplomowe taniec w terapii i rozwoju na Uniwersytecie SWPS. / Наталія Сітко (Міський музей в Тихах) – вихователь відділу освіти та промоції Міського музею в Тихах; Арт-терапевт, візуальний художник. Випускник міждисциплінарної арт-терапії трьох сілезьких університетів (Академія образотворчих мистецтв у Катовіце, Музична академія імені Кароля Шимановського в Катовіце, Сілезький університет у Катовіце). Вона також закінчила художню освіту в галузі образотворчого мистецтва (Сілезький університет у Цешині, факультет мистецтв та педагогічних наук у Цешині) та аспірантуру з танцю в терапії та розвитку в університеті SWPS.

Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia działa w obszarze szeroko pojętych wykluczeń: przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych. Ich aktywności skupiają się wokół animacji kultury i edukacji; chętnie sięgają przy tym po aparat i rejestrator dźwięków, wykorzystują działania performatywne i inne formy artystycznej działalności. Każda z członkiń i członków ma zaplecze antropologiczne, które stanowi wspólną bazę teoretyczną i ułatwia im uważną, krytyczną obserwację wielu rzeczywistości, w których działają. / Товариство Відкритий Простір діє в області широко зрозумілих виключень: просторових, економічних, соціальних, культурних. Їх діяльність зосереджена на анімації культури та освіти; При цьому вони охоче тягнуться до камери і диктофона, використовують перформативну діяльність та інші форми художньої діяльності. Кожен член має антропологічний досвід, який забезпечує загальну теоретичну базу та полегшує їх уважне, критичне спостереження за багатьма реальностями, в яких вони діють.

Agnieszka Karpiel (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) – kulturoznawczyni, fotografka, animatorka i badaczka (doktorantka nauk humanistycznych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); wiceprezeska Stowarzyszenia Przestrzeń Otwarcia, gdzie współtworzy warsztaty i działania edukacyjne. Zajmuje się antropologicznymi badaniami praktyk turystycznych, a także antropologią wizualną. Jako edukatorka i animatorka kultury łączy drogi antropologiczne i artystyczne w przestrzeniach wykluczonych, współprowadzi też międzykulturowe działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. / Агнешка Карпель (Товариство Відкритий Простір) – культуролог, фотограф, аніматор та дослідник (аспірант гуманітарних наук докторантури Сілезького університету в Катовіце); Віце-президент Асоціації «Відкритий простір», де співстворює заняття та освітні заходи. Займається антропологічними дослідженнями туристичних практик, а також візуальною антропологією. Як педагог та культурний аніматор, вона поєднує антропологічні та мистецькі шляхи у виключених просторах, а також проводить міжкультурні інтеграційні заходи для дітей та молоді.

Jessica Kufa (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) – historyczka sztuki i kulturoznawczyni; współzałożycielka Stowarzyszenia Przestrzeń Otwarcia, w którym realizuje działania animacyjne i badawcze (doktorantka nauk humanistycznych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego). Ma doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów z zakresu kultury i sztuki (m.in. jako managerka w Galerii Architektury SARP w Katowicach); współpracowała z takimi instytucjami, jak Muzeum Śląskie, Instytucja Filmowa Silesia Film, Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, CSW Kronika, BWA w Katowicach. / Джессіка Куфа (Товариство Відкритий Простір) – мистецтвознавець та культуролог; співзасновниця Асоціації Відкритий простір, в якій здійснює анімаційну та дослідницьку діяльність (аспірантка гуманітарних наук докторантури Сілезького університету). Має досвід планування та реалізації проектів у сфері культури та мистецтва (м.iн. менеджером Галереї архітектури SARP в Катовіцах); співпрацювала з такими інституціями, як Muzeum Śląskie, Сілезький кіноінститут, Інститут документації архітектури Сілезької бібліотеки, Національний інститут архітектури та містобудування, CSW Kronika, BWA в Катовіце.

Anna Leśniewska (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) – kulturoznawczyni i animatorka kultury; absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, poszerzonych o elementy teorii i estetyki muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; stypendystka drugiej edycji programu Joseph Conrad Fellowship. W działaniach badawczych zajmuje ją problematyka kształtowania się polskiego ludoznawstwa/etnologii/etnografii na tle nauk o kulturze. Interesuje się artystycznymi praktykami intermedialnymi. W działaniu stowarzyszeniowym szczególnie pociąga ją wspólna, zespołowa praca (i długie włóczenie się po hałdach). Na co dzień uczy języka hiszpańskiego w szkołach językowych, pisze teksty naukowe i recenzuje dla „ArtPapieru”. Interesuje się praktyką wizażową i korektą wszelkich tekstów. / Анна Леснєвська (Товариство Відкритий Простір) – культурний експерт та культурний аніматор; випускник Коледжу індивідуальних міжрегіональних досліджень Сілезького університету в Катовіце, розширений до включення елементів теорії та естетики музики в Академії музики імені Кароля Шимановського в Катовіце; Стипендіат другого видання стипендіальної програми Джозефа Конрада. У своїй дослідницькій діяльності займається питаннями формування польського фольклору / етнології / етнографії на тлі культурології. Цікавиться художніми інтермедійними практиками. У діяльності асоціації її особливо приваблює спільна, командна робота (і довге блукання по териконах). Щодня викладає іспанську мову в мовних школах, пише наукові тексти та рецензії для «ArtPapier». Цікавиться практикою верстажу та коректурою всіх текстів.

miejsce: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy / Місце: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Тихи
prowadzą: Natalia Sitko (Muzeum Miejskie w Tychach) oraz Agnieszka Karpiel (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia), Jessica Kufa (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) i Anna Leśniewska (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) / Керівники: Наталія Сітко (Муніципальний музей у Тихи) та Агнешка Карпель (Асоціація Відкритий простір), Джессіка Куфа (Асоціація Відкритий простір) та Анна Леснєвська (Асоціація Відкритий простір)
tłumaczy: Sofiia Moseichuk / Перекладач: Софія Мосейчук
współpraca: Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia / Співпраця: Асоціація Відкритий простір
zapisy: 
formularz zgłoszeniowy / Реєстрація: заява (https://tiny.pl/c9xt6)
więcej informacji: 887 450 212 (także SMSem), n.sitko@muzeum.tychy.pl / більше інформації: 887 450 212 (також по SMS), n.sitko@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny Вхід вільний

organizator: / Організатор:
Muzeum Miejskie w Tychach Міський музей в Тихах

współpraca: / співробітництво:
Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia Асоціація Відкритий простір

 

fot. Grzegorz Krzysztofik / фото Гжегож Кшиштофік

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach