Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kultura.tychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Strona nie posiada alternatywnych tekstów do obrazków, dekoracyjne elementy graficznego nie posiadają atrybutu alt;
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów ani audiodeskrypcji oraz nie ma dokładnego opisu tego co się dzieje w materiale;
 • Linki nie są grupowane;
 • Brak autouzupełniania w wyszukiwarce;
 • Strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych;
 • Strona nie posiada stopniowego zwiększania rozmiaru tekstu;
 • Odstępy w tekście nie są zachowane;
 • Brak możliwości zatrzymania treści automatycznie przewijanych;
 • Występują błędy parsowania strony;
 • Nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast;
 • Nie wszystkie elementy strony są dostępne z poziomu klawiatury;
 • Nie wszystkie elementy wyróżniają się po złapaniu fokusu;
 • Nie ma możliwości pomijania powtarzających się bloków;
 • Na stronie występują błędy w kodzie HTML;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner WAVE oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Gawrońska, adres poczty elektronicznej daria.gawronska@mck.tychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 438 20 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Tychach – Centrala, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Bohaterów Warszawy.

 • Budynek posiada schody i podjazd dla wózków przy wejściu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Klub Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Szkolnej.

 • Dostęp do budynku nie jest ograniczony przeszkodami architektonicznymi (brak schodów, podjazdów dla wózków).
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Klub Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Przejazdowa 8, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Przejazdowej.

 • Budynek posiada schody przy wejściach.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • podjazdów, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.