Miejskie Centrum Kultury w Tychach i Browar Obywatelski zapraszają do wzięcia udziału w jedynym w Polsce konkursie mappingu. Wydarzenie z roku na rok rośnie w siłę, zwiększa prestiż, co za tym idzie stwarza wyjątkową okazję do pokazania umiejętności graficznych.  Na zwycięzcę czeka nagroda główna wysokości 5000 zł, a na wszystkich uczestników świetna zabawa.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 • Dokonać w terminie do 14.08.2019r. rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dopuszczenia do udziału w oraz przesłanie go na adres d.fedorzyk@browarobywatelski.pl
 • Nadesłać do 30.08.2019r. link do pobrania animacji na d.fedorzyk@browarobywatelski.pl lub wysłać płytę cd/dvd na adres: Browar Obywatelski, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy,

 

Szczegóły odnośnie udziału w konkursie w poniższym regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU MAPPINGU 3D W RAMACH TYCHY LIGHT&SOUND FESTIVAL 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs organizowany jest w ramach tyskiego Festiwalu Światło i Dźwięk, który odbędzie się w dniu 14.09.2019 r. na obszarze starego Browaru Obywatelskiego w Tychach.

1.2. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu festiwalu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

1.3. Organizatorami Festiwalu są MCK Tychy, Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki „Browar Obywatelski”.

 

II. CEL KONKURSU

2.1. Konkurs ma na celu promowanie nowych środków wyrazu oraz stworzenie

fenomenalnego widowiska kulturalnego. Festiwal promuje region oraz młodych twórców.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Konkurs ma charakter otwarty.

3.2. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności:

 • studenci lub absolwenci uczelni artystycznych np. ASP,
 • grupy projektowe, mappingowe.

3.3. Obecność w trakcie konkursu nie jest obowiązkowa.

3.4. Każdy UCZESTNIK może zgłosić maksymalnie trzy animacje.

3.5.  Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać w terminie do 14.08.2019 r. rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz przesłanie go wraz z pracą konkursową na adres d.fedorzyk@browarobywatelski.pl

3.6. Rejestracja uczestnika w Konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem Konkursu i go zaakceptował.

3.2.  Organizator poinformuje Uczestnika o przyjęciu jego pracy konkursowej do Konkursu na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz przesłanej pracy konkursowej.


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Minimalna długość animacji to 2 minuty.

4.2. Maksymalna długość pojedynczej animacji 20 minut.

4.3. Animacja musi wiązać się z zakresem tematycznym wydarzenia – musi mieścić w sobie motyw FOLKU oraz być DYNAMICZNA.

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o skrócenie animacji w sytuacji dużej liczby zgłoszeń.

4.5. Animacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w jednym z formatów: MOV, 25f/s, kodek H264 lub dxv .

4.6. Animacja zgłoszona do konkursu powinna być dostosowana do “matrycy” udostępnionej przez organizatora. Rozdzielczość animacji to 1200x1920pixeli fullHD.

4.7. Animacja nie może zawierać czołówki ani napisów końcowych (tytuł, nazwiska twórców); za to odpowiedzialny jest Organizator.

4.8. Nazwa pliku powinna zawierać dane osobowe uczestnika, takie jak imię, nazwisko lub nazwę grupy w przypadku wielu autorów jednej animacji.

4.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu treści niecenzuralnych, reklamowych, lub wadliwej jakości techniczne, uniemożliwiającej projekcję.

4.10. Organizatorzy nie odpowiadają za licencje programów używanych uczestników   konkursu.

4.12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne użycie przez uczestników konkursu cudzych własności, niezgodnie z prawami autorskimi.

 

V. PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA

5.1.  Za osobę uprawnioną do reprezentowania animacji na festiwalu uważa się zgłaszającego (zwanego UCZESTNIKIEM) lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną.

5.2. Zgłoszenie animacji do Konkursu uznawane jest za równoznaczne ze zgodą wszystkich autorów na uczestnictwo w Konkursie i wiążące się z tym prawa oraz obowiązki.

5.3. UCZESTNIK zgłaszając animacje do udziału w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną prezentację w ramach projekcji konkursowych, pokazów promujących Festiwal (także po jego zakończeniu), prezentację filmu lub jego fragmentów w telewizji, w mediach, publikacjach reklamowych, na stronie internetowej Festiwalu i w innych materiałach promocyjnych, a także bazie filmowej tworzonej przez organizatora.

 

VI . DANE OSOBOWE I SPOSÓB ZGŁOSZENIA

6.1. UCZESTNICY konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

6.2. Zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 96 z późn. zmianami).

6.3. Aby przystąpić do konkursu należy:

 1. Zapoznać się z zapisami regulaminu
 2. Dokonać w terminie do 14.08.2019r. rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w oraz przesłanie go na adres d.fedorzyk@browarobywatelski.pl
 3. Nadesłać do 30.08.2019r. link do pobrania animacji na d.fedorzyk@browarobywatelski.pl lub wysłać płytę cd/dvd na adres: Browar Obywatelski, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, podpisać i odesłać umowę, która zostanie wysłana na adres z którego nadejdzie animacja.

VII. KRYTERIA OCENY

7.1 Jury będzie oceniało prace przede wszystkim pod względem dopasowania do architektury i spójności całej pracy.

 

 VIII. NAGRODY

7 .1. Nagrodą w Konkursie za zajęcie I miejsca jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.

6.2. Nagrody mogą zostać przyznane tylko za prace spełniające warunki Regulaminu Konkursu.

 

IX. ISTOTNE TERMINY

8.1.   Rejestracja  poprzez prawidłowe wypełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w oraz przesłanie go na adres k.lojewska@browarobywatelski.pl – do 14.08.2019

8.1. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych – 30.08.2019.

8.2 Termin projekcji konkursowych oraz ogłoszenie wyników – 14.09.2019 r.

 

X DODATKOWE INFORMACJE

Pytania dotyczące regulaminu, konkursu lub animacji należy kierować na:

d.fedorzyk@browarobywatelski.pl

 

 

CONTEST RULES

TYCHY LIGHT & SOUND FESTIVAL 2019

 

I.GENERAL TERMS

1.1. The Contest is organised as part of the Map Fest which will take place on 14/09/2019 in the site of the old Browar Obywatelski in Tychy.

1.2. In special cases, the organiser of the event reserves the right to postpone the date of the festival or cancel the contest without giving reasons for doing so.

1.3. The Festival is organized by MCK Tychy, Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki „Browar Obywatelski” [„Browar Obywatelski” Tychy Foundation for the Promotion of Culture and Tourism

 

II.PURPOSE OF CONTEST

2.1. The Contest is organized to promote new forms of expression and create a phenomenal cultural show. The festival promotes the region and young authors.

 

III.TERMS OF PARTICIPATION

3.1. The Contest is an open event.

3.2. Everyone interested may take part in the Contest, particularly:  

 • Students or graduates from artistic schools, e.g. ASP,
 • Project groups, mapping groups.

3.3.  It is not obligatory to be attend the contest in person.

Each PARTICIPANT may enter not more than three animations.

 

IV.TECHNICAL REQUIREMENTS

4.1. The minimum duration of an animation is 2 minute.

4.2. The maximum duration of a single animation is 20 minutes.

4.3. Animations may be interconnected.

4.4. Animations must be related to the thematic scope of the event. The animation theme must have a FOLK  theme and be DYNAMIC.

4.5. The organiser will have the right to shorten an animation in case of a large number of entries.

4.6. An animation entered in the Contest should be saved in one of the following formats: MOV, 25f/s, kodek H264 lub dxv .

4.7. An animation entered in the contest should fit the „matrix” provided by the organizer.

4.8. The animation resolution is 1200x1920pixeli fullHD.

4.9. The animation may contain neither the opening credits nor the final credits (title, authors’ names); these are within the Organiser’s responsibility.

4.10. The file name should contain the participant’s personal data such as : first name, last name or the group name in case there are many authors of a single animation.

4.11. The organisers reserve the right to withdraw a film due to obscene content, advertising content or defective technical quality which makes projection impossible.

4.12. The organisers are not responsible for the licences for the software used by the contest participants.

4.13.The organisers are not responsible for any potential use of other parties’ properties by the contest participants which would be against copy rights.

 

V.AUTHORS’ AND ORGANISER’S RIGHTS

5.1. The entering person (referred to as the USER) or the person duly authorised by the User in writing is considered to be the person entitled to represent an animation during the festival.

5.2. The entry of an animation for the Contest is considered as all the authors’ consent to the participation in the Contest and the related rights and obligations.

5.3. By entering animations to take part in the contest, the USER consents to the public presentation of an animation during the contest projections and presentations promoting the Festival (also after the end of the Festival), presentation of a film or its parts on television, in media, advertising publications, on the website of the Festival and other promotional materials as well as the film database developed by the organizer.

 

VI.PERSONAL DATA AND ENTRY PROCEDURE

6.1. The USERS of the Contest give their consent to the processing of their personal data contained in the entry form for purposes related to the organization of the Contest (in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29 August 1997; the consolidated text as in the Journal of Laws of 2002, no 101, item 96 as amended).

6.2. To enter the Contest, you are required to:

 1. Get familiar with the rules
 2. To participate in the Contest must be completed by 31.08.2017 registration by correctly completing the request to participate and sending it to the address d.fedorzyk@browarobywatelski.pl
 3. Send a link for downloading the animation by 10/09/2017 to d.fedorzyk@browarobywatelski.pl or send a cd/dvd disc to the postal address: Browar Obywatelski , ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, sign and send back the agreement which will be sent to the address from which the animation will be sent.

 

VII. CRITERIA FOR JUDGEMENT

7.1 The jury will evaluate the work primarily in terms of fit for architecture and consistency of the whole work.

 

VIII. AWARDS

7 .1. The prize in the Place and Place Competition is a prize of 5000 PLN.

7.2. Prizes can only be awarded for works that meet the terms and conditions of the Contest.

 

IX.ESSENTIAL DEADLINES

8.1. Registration by completing the request to participate properly and sending it to the address info@festiwalmappingu.pl- to 14th  August 2019

8.1. Final submission deadline for the contest entries – August 30 2019.

8.2 Contest projections and announcement of results – September 16, 2017.

 

X.ADDITIONAL INFORMATION

10.1. All inquiries concerning the rules the contest or the animations should be addressed to:

d.fedorzyk@browarobywatelski.pl

Załączniki:
formularz-zgloszeniowy-ls2019

Załączniki